Re: [쓰기 53번 문항 연습]세대별 매체 이용 현황

Re: [쓰기 53번 문항 연습]세대별 매체 이용 현황

안쌤 0 4,749 2019.02.05 22:58

786976a94a6cf71f903ace8842277cef_1549373969_9881.JPG 

   세대별 매체 이용 현황을 조사한 결과 TV의 경우 20대는 50%, 40대는 70%, 60대는 80%로 나왔다. 신문의 경우 20대는 10%, 40대는 40%, 60대는 30%로 나왔다.

   TV를 보는 사람의 비율은 20대가 가장 낮고 60대가 가장 높게 나왔다. 신문을 보는 사람의 비율은 20대가 가장 낮고 40대가 가장 높게 나왔다. TV든 신문이든 매체 이용 현황이 가장 적게 나온 세대는 20대이다. 모든 세대가 인쇄매체인 신문보다는 영상매체인 TV를 더 많이 보는 것으로 조사되었다.

 

  According to the results of survey on the usage of media by households, 50% of those in their 20s, 70% in their 40s and 80% in their 60s. In the case of newspapers, 10% in 20s, 40% in 40s, and 30% in 60s.

   The percentage of people watching TV was the lowest in their 20s and the highest in their 60s. The percentage of people who viewed newspapers was the lowest in their 20s and the highest in their forties. Whether it is TV or newspaper, there are 20 generations in which media use is the least. All households were surveyed to see more TVs, which are video media, than newspapers as print media.

 

  Theo kết quả khảo sát về việc sử dụng phương tiện truyền thông của các hộ gia đình, 50% những người ở độ tuổi 20, 70% ở độ tuổi 40 và 80% ở độ tuổi 60. Trong trường hợp báo chí, 10% trong 20, 40% trong 40 và 30% trong 60.

   Tỷ lệ người xem TV là thấp nhất ở độ tuổi 20 và cao nhất ở độ tuổi 60. Tỷ lệ những người xem báo là thấp nhất ở độ tuổi 20 và cao nhất trong bốn mươi tuổi. Cho dù đó là TV hay báo chí, có 20 thế hệ trong đó sử dụng phương tiện truyền thông là ít nhất. Tất cả các hộ gia đình được khảo sát để xem nhiều TV hơn, đó là phương tiện video, hơn là báo chí như phương tiện in ấn.


786976a94a6cf71f903ace8842277cef_1549374045_1667.JPG
 

Comments

반응형 구글광고 등
State
  • 현재 접속자 17 명
  • 오늘 방문자 168 명
  • 어제 방문자 221 명
  • 최대 방문자 876 명
  • 전체 방문자 413,313 명
  • 전체 게시물 0 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 211 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand